您还未登录,请 登陆 注册 QQ登录
当前位置:七月天网 > 励志 > 诗词名句

三字经全文带拼音

时间: 09-09 | 分类: 诗词名句 | 来源: www.7yt.com | 评论: 38 条

【 三字经全文下载 】 rén zhī chū xìng běn shàn xìng xiāng jìn xí xiāng yuǎn 人之初 性本善 性相近 习相远 gǒu bú jiào xìng nǎi qiān jiào zhī dào guì yǐ zhuān 苟不教 性乃迁 教之道 贵以专 xī mèng mǔ zé lín chǔ zǐ bù xué duàn jī zhù 昔孟母 择邻处 子不学 断机杼 dòu yān shān yǒu yì fāng jiāo wǔ zǐ míng jù yáng 窦燕山 有义方 教五子 名俱扬 yǎng bú jiào fù zhī guò jiào bù yán shī zhī duò 养不教 父之过 教不严 师之惰 zǐ bù xué fēi suǒ yí yòu bù xué lǎo hé wéi 子不学 非所宜 幼不学 老何为 yù bù zhuó bù chéng qì rén bù xué bù zhī yì 玉不琢 不成器 人不学 不知义 wéi rén zǐ fāng shào shí qīn shī yǒu xí lǐ yí 为人子 方少时 亲师友 习礼仪 xiāng jiǔ líng néng wēn xí xiào yú qīn suǒ dāng zhí 香九龄 能温席 孝于亲 所当执 róng sì suì néng ràng lí dì yú zhǎng yí xiān zhī 融四岁 能让梨 弟于长 宜先知 shǒu xiào tì cì jiàn wén zhī mǒu shù shí mǒu wén 首孝悌 次见闻 知某数 识某文 yī ér shí shí ér bǎi bǎi ér qiān qiān ér wàn 一而十 十而百 百而千 千而万 sān cái zhě tiān dì rén sān guāng zhě rì yuè xīng 三才者 天地人 三光者 日月星 sān gāng zhě jūn chén yì fù zǐ qīn fū fù shùn 三纲者 君臣义 父子亲 夫妇顺 yuē chūn xià yuē qiū dōng cǐ sì shí yùn bù qióng 曰春夏 曰秋冬 此四时 运不穷 yuē nán běi yuē xī dōng cǐ sì fāng yìng hū zhōng 曰南北 曰西东 此四方 应乎中 yuē shuǐ huǒ mù jīn tǔ cǐ wǔ háng běn hū shù 曰水火 木金土 此五行 本乎数 shí gān zhě jiǎ zhì guǐ shí èr zhī zǐ zhì hài 十干者 甲至癸 十二支 子至亥 yuē huáng dào rì suǒ chán yuē chì dào dāng zhōng quán 曰黄道 日所躔 曰赤道 当中权 chì dào xià wēn nuǎn jí wǒ zhōng huá zài dōng běi 赤道下 温暖极 我中华 在东北 hán yù jūn shuāng lù gǎi yòu gāo yuán zuǒ dà hǎi 寒燠均 霜露改 右高原 左大海 yuē jiāng hé yuē huái jì cǐ sì dú shuǐ zhī jì 曰江河 曰淮济 此四渎 水之纪 yuē dài huá sōng héng héng cǐ wǔ yuè shān zhī míng 曰岱华 嵩恒衡 此五岳 山之名 gǔ jiǔ zhōu jīn gǎi zhì chēng xíng shěng sān shí wǔ 古九州 今改制 称行省 三十五 yuē shì nóng yuē gōng shāng cǐ sì mín guó zhī liáng 曰士农 曰工商 此四民 国之良 yuē rén yì lǐ zhì xìn cǐ wǔ cháng bù róng wěn 曰仁义 礼智信 此五常 不容紊 dì suǒ shēng yǒu cǎo mù cǐ zhí wù biàn shuǐ lù 地所生 有草木 此植物 遍水陆 yǒu chóng yú yǒu niǎo shòu cǐ dòng wù néng fēi zǒu 有虫鱼 有鸟兽 此动物 能飞走 dào liáng shū mài shǔ jì cǐ liù gǔ rén suǒ shí 稻梁菽 麦黍稷 此六谷 人所食 mǎ niú yáng jī quǎn shǐ cǐ liù chù rén suǒ sì 马牛羊 鸡犬豕 此六畜 人所饲 yuē xǐ nù yuē āi jù ài wù yù qī qíng jù 曰喜怒 曰哀惧 爱恶欲 七情俱 qīng chì huáng jí hēi bái cǐ wǔ sè mù suǒ shí 青赤黄 及黑白 此五色 目所识 suān kǔ gān jí xīn xián cǐ wǔ wèi kǒu suǒ hán 酸苦甘 及辛咸 此五味 口所含 shān jiāo xiāng jí xīng xiǔ cǐ wǔ xiù bí suǒ xiù 膻焦香 及腥朽 此五臭 鼻所嗅 páo tǔ gé mù shí jīn yǔ sī zhú nǎi bā yīn 匏土革 木石金 与丝竹 乃八音 yuē píng shǎng yuē qù rù cǐ sì shēng yí tiáo xié 曰平上 曰去入 此四声 宜调协 gāo zēng zǔ fù ér shēn shēn ér zǐ zǐ ér sūn 高曾祖 父而身 身而子 子而孙 zì zǐ sūn zhì xuán zēng nǎi jiǔ zú rén zhī lún 自子孙 至玄曾 乃九族 人之伦 fù zǐ ēn fū fù cóng xiōng zé yǒu dì zé gōng 父子恩 夫妇从 兄则友 弟则恭 zhǎng yòu xù yǒu yǔ péng jūn zé jìng chén zé zhōng 长幼序 友与朋 君则敬 臣则忠 cǐ shí yì rén suǒ tóng ng shī xù wù wéi bèi 此十义 人所同 当师叙 勿违背 zhǎn qí shuāi dà xiǎo gōng zhì sī má wǔ fù zhōng 斩齐衰 大小功 至缌麻 五服终 lǐ yuè shè yù shū shù gǔ liù yì jīn bù jù 礼乐射 御书数 古六艺 今不具 wéi shū xué rén gòng zūn jì shí zì jiǎng shuō wén 惟书学 人共遵 既识字 讲说文 yǒu gǔ wén dà xiǎo zhuàn lì cǎo jì bù kě luàn 有古文 大小篆 隶草继 不可乱 ruò guǎng xué jù qí fán dàn lüè shuō néng zhī yuán 若广学 惧其繁 但略说 能知原 fán xùn méng xū jiǎng jiū xiáng xùn gǔ míng jù dòu 凡训蒙 须讲究 详训诂 明句读 wéi xué zhě bì yǒu chū xiǎo xué zhōng zhì sì shū 为学者 必有初 小学终 至四书 lún yǔ zhě èr shí piān qún dì zǐ jì shàn yán 论语者 二十篇 群弟子 记善言 mèng zǐ zhě qī piān zhǐ jiǎng dào dé shuō rén yì 孟子者 七篇止 讲道德 说仁义 zuò zhōng yōng nǎi kǒng jí zhōng bù piān yōng bù yì 作中庸 乃孔伋 中不偏 庸不易 zuò dà xué nǎi zēng zǐ zì xiū qí zhì píng zhì 作大学 乃曾子 自修齐 至平治 zhōng shū shú xiào jīng tōng rú liù jīng shǐ kě dú 中书熟 孝经通 如六经 始可读 shī shū yì lǐ chūn qiū hào liù jīng dāng jiǎng qiú 诗书易 礼春秋 号六经 当讲求 yǒu lián shān yǒu guī cáng yǒu zhōu yì sān yì xiáng 有连山 有归藏 有周易 三易详 yǒu diǎn mó yǒu xùn gào yǒu shì mìng shū zhī ào 有典谟 有训诰 有誓命 书之奥 wǒ zhōu gōng zuò zhōu lǐ zhù liù guān cún zhì tǐ 我周公 作周礼 著六官 存治体 dà xiǎo dài zhù lǐ jì shù shèng yán lǐ yuè bèi 大小戴 注礼记 述圣言 礼乐备 yǒu guó fēng yǒu yǎ sòng hào sì shī dāng fěng yǒng 有国风 有雅颂 号四诗 当讽咏 shī jì wáng chūn qiū zuò yù bāo biǎn bié shàn è 诗既亡 春秋作 寓褒贬 别善恶 sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng 三传者 有公羊 有左氏 有谷梁 ěr yǎ zhě shàn biàn yán qiú jīng xùn cǐ mò xiān 尔雅者 善辨言 求经训 此莫先 gǔ shèng zhù xiān xián zhuàn zhù shū bèi shí sān jīng 古圣著 先贤传 注疏备 十三经 zuǒ zhuàn wài yǒu guó yǔ hé qún jīng shù shí wǔ 左传外 有国语 合群经 数十五 jīng jì míng fāng dú zǐ cuō qí yào jì qí shì 经既明 方读子 撮其要 记其事 wǔ zǐ zhě yǒu xún yáng wén zhōng zǐ jí lǎo zhuāng 五子者 有荀扬 文中子 及老庄 jīng zǐ tōng dú zhū shǐ kǎo shì xì zhī zhōng shǐ 经子通 读诸史 考世系 知终始 zì xī nóng zhì huáng dì hào sān huáng zài shàng shì 自羲农 至黄帝 号三皇 在上世 táng yǒu yú hào èr dì xiāng yī xùn chēng shèng shì 唐有虞 号二帝 相揖逊 称盛世 xià yǒu yǔ shāng yǒu tāng zhōu wén wǔ chēng sān wáng 夏有禹 商有汤 周文武 称三王 xià chuán zǐ jiā tiān xià sì bǎi zǎi qiān xià shè 夏传子 家天下 四百载 迁夏社 tāng fá xià guó hào shāng liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng 汤伐夏 国号商 六百载 至纣亡 zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ 周武王 始诛纣 八百载 最长久 zhōu gòng hé shǐ jì nián lì xuān yōu suì dōng qiān 周共和 始纪年 历宣幽 遂东迁 zhōu dào shuāi wáng gāng zhuì chěng gān gē shàng yóu shuì 周道衰 王纲坠 逞干戈 尚游说 shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó wǔ bà qiáng qī xióng chū 始春秋 终战国 五霸强 七雄出 yíng qín shì shǐ jiān bìng chuán èr shì chǔ hàn zhēng 嬴秦氏 始兼并 传二世 楚汉争 gāo zǔ xīng hàn yè jiàn zhì xiào píng wáng mǎng cuàn 高祖兴 汉业建 至孝平 王莽篡 guāng wǔ xīng wéi dōng hàn sì bǎi nián zhōng yú xiàn 光武兴 为东汉 四百年 终于献 wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng hào sān guó qì liǎng jìn 魏蜀吴 争汉鼎 号三国 迄两晋 sòng qí jì liáng chén chéng wéi nán cháo dū jīn líng 宋齐继 梁陈承 为南朝 都金陵 běi yuán wèi fēn dōng xī yǔ wén zhōu xīng gāo qí 北元魏 分东西 宇文周 兴高齐 dài zhì suí yī tǔ yǔ bù zài chuán shī tǒng xù 迨至隋 一土宇 不再传 失统绪 táng gāo zǔ qǐ yì shī chú suí luàn chuàng guó jī 唐高祖 起义师 除隋乱 创国基 èr shí chuán sān bǎi zǎi liáng miè zhī guó nǎi gǎi 二十传 三百载 梁灭之 国乃改 liáng táng jìn jí hàn zhōu chēng wǔ dài jiē yǒu yóu 梁唐晋 及汉周 称五代 皆有由 zhào sòng xīng shòu zhōu shàn shí bā chuán nán běi hùn 赵宋兴 受周禅 十八传 南北混 liáo yǔ jīn jiē chēng dì yuán miè jīn jué sòng shì 辽与金 皆称帝 元灭金 绝宋世 yú tú guǎng chāo qián dài jiǔ shí nián guó zuò fèi 舆图广 超前代 九十年 国祚废 dài chéng zǔ qiān yān jīng shí liù shì zhì chóng zhēn 迨成祖 迁燕京 十六世 至崇祯 quán yān sì kòu rú lín lǐ chuǎng chū shén qì fén 权阉肆 寇如林 李闯出 神器焚 qīng shì zǔ yīng jǐng mìng jìng sì fāng kè dà dìng 清世祖 膺景命 靖四方 克大定 yóu kāng yōng lì qián jiā mín ān fù zhì jì kuā 由康雍 历乾嘉 民安富 治绩夸 dào xián jiān biàn luàn qǐ shǐ yīng fǎ rǎo dū bǐ 道咸间 变乱起 始英法 扰都鄙 tóng guāng hòu xuān tǒng ruò chuán jiǔ dì mǎn qīng mò 同光后 宣统弱 传九帝 满清殁 gé mìng xīng fèi dì zhì lì xiàn fǎ jiàn mín guó 革命兴 废帝制 立宪法 建民国 gǔ jīn shǐ quán zài zī zǎi zhì luàn zhī xīng shuāi 古今史 全在兹 载治乱 知兴衰 shǐ suī fán dú yǒu cì shǐ jì yī hàn shū èr 史虽繁 读有次 史记一 汉书二 hòu hàn sān guó zhì sì jiān zhèng jīng cān tōng jiàn 后汉三 国志四 兼证经 参通鉴 dú shǐ zhě kǎo shí lù tōng gǔ jīn ruò qīn mù 读史者 考实录 通古今 若亲目 kǒu ér sòng xīn ér wéi zhāo yú sī xī yú sī 口而诵 心而惟 朝于斯 夕于斯 xī zhòng ní shī xiàng tuó gǔ shèng xián shàng qín xué 昔仲尼 师项橐 古圣贤 尚勤学 zhào zhōng lìng dú lǔ lùn bǐ jì shì xué qiě qín 赵中令 读鲁论 彼既仕 学且勤 pī pú biān xuē zhú jiǎn bǐ wú shū qiě zhī miǎn 披蒲编 削竹简 彼无书 且知勉 tóu xuán liáng zhuī cì gǔ bǐ bù jiào zì qín kǔ 头悬梁 锥刺股 彼不教 自勤苦 rú náng yíng rú yìng xuě jiā suī pín xué bù chuò 如囊萤 如映雪 家虽贫 学不辍 rú fù xīn rú guà jiǎo shēn suī láo yóu kǔ zhuó 如负薪 如挂角 身虽劳 犹苦卓 sū lǎo quán èr shí qī shǐ fā fèn dú shū jí 苏老泉 二十七 始发愤 读书籍 bǐ jì lǎo yóu huǐ chí ěr xiǎo shēng yí zǎo sī 彼既老 犹悔迟 尔小生 宜早思 ruò liáng hào bā shí èr duì dà tíng kuí duō shì 若梁灏 八十二 对大廷 魁多士 bǐ jì chéng zhòng chēng yì ěr xiǎo shēng yí lì zhì 彼既成 众称异 尔小生 宜立志 yíng bā suì néng yǒng shī mì qī suì néng fù qí 莹八岁 能咏诗 泌七岁 能赋棋 bǐ yǐng wù rén chēng qí ěr yòu xué dāng xiào zhī 彼颖悟 人称奇 尔幼学 当效之 cài wén jī néng biàn qín xiè dào yùn néng yǒng yín 蔡文姬 能辩琴 谢道韫 能咏吟 bǐ nǚ zǐ qiě cōng mǐn ěr nán zǐ dāng zì jǐng 彼女子 且聪敏 尔男子 当自警 táng liú yàn fāng qī suì jǔ shén tóng zuò zhèng zì 唐刘晏 方七岁 举神童 作正字 bǐ suī yòu shēn yǐ shì yǒu wéi zhě yì ruò shì 彼虽幼 身已仕 有为者 亦若是 quǎn shǒu yè jī sī chén gǒu bù xué hé wéi rén 犬守夜 鸡司晨 苟不学 曷为人 cán tǔ sī fēng niàng mì rén bù xué bù rú wù 蚕吐丝 蜂酿蜜 人不学 不如物 yòu xí yè zhuàng zhì shēn shàng kuāng guó xià lì mín 幼习业 壮致身 上匡国 下利民 yáng míng shēng xiǎn fù mǔ guāng yú qián yù yú hòu 扬名声 显父母 光于前 裕于后 rén yí zǐ jīn mǎn yíng wǒ jiào zǐ wéi yī jīng 人遗子 金满赢 我教子 唯一经 qín yǒu gōng xì wú yì jiè zhī zāi yí miǎn lì 勤有功 戏无益 戒之哉 宜勉力

发布评论 文明上网理性发言,请遵守法律 38 条评论

全部评论

爱落空 [浙江省温州市] 2015-05-15 14:45:44
知道客户需求,才能进行自我营销
不见死生契阔 [广东省广州市] 2015-05-31 13:03:13
马上退出去,说:先生,实在不好意思。
左耳 [河北省衡水市] 2015-12-13 19:18:49
这太多了
天使的微笑 [内蒙古自治区] 2016-02-26 16:16:48
太多了我没那么多耐心
独家记忆 [内蒙古自治区赤峰市] 2016-05-17 20:56:43
taiduolebeibuxialai
行走的足迹 2016-07-20 19:29:49
改了这么多,好意思吗? 注音也有错。 此五行,读“航”还是读“形”
爺霸气卍天下 2016-08-11 16:43:46
三心
思念 [山东省] 2016-08-15 10:39:49
[/疑问]
入画浅相思 [河南省] 2016-08-31 11:13:18
太多了...
闪耀 [吉林省四平市] 2016-11-12 15:53:13
真是无奈啊,学校主任逼迫下,我都背下来了
彼岸花 [广东省深圳市] 2017-02-10 14:36:58
比我手上书里多了一些,不过有错别字。“中书熟,孝经通”,我手上的书里是“孝经通,四书熟”,“号三皇,在上世”,则是“号三皇,居上世”,到底哪个是错的??
xiao鱼 [浙江省温州市] 2017-06-19 11:41:48
确实有点垃圾,拼音都错的,还好看了评价“五行”。
xiao鱼 [浙江省温州市] 2017-06-19 11:42:11
多亏看了你的评价
优雅小公主 2017-08-23 17:19:57
我觉得还行吧,没有,你们说的那么多
JACKSONYEE [四川省德阳市] 2017-08-29 14:59:06
好......好多
迪奥觉得撒旦教二为前二十的 [贵州省贵阳市] 2017-09-02 13:30:00
好多
迪奥觉得撒旦教二为前二十的 [贵州省贵阳市] 2017-09-02 13:30:23
好多呀
迪奥觉得撒旦教二为前二十的 [贵州省贵阳市] 2017-09-02 13:31:07
骄傲了打开了骄傲我的
迪奥觉得撒旦教二为前二十的 [贵州省贵阳市] 2017-09-02 13:32:17
大家啊
迪奥觉得撒旦教二为前二十的 [贵州省贵阳市] 2017-09-02 13:32:30
大世界的哈圣诞节暗示的拉上看到你喜欢
迪奥觉得撒旦教二为前二十的 [贵州省贵阳市] 2017-09-02 13:32:39
adfsadasd
迪奥觉得撒旦教二为前二十的 [贵州省贵阳市] 2017-09-02 13:34:12
暗示法符合法规和符合来看我打了卡大量;安慰落地爱屋二娃于是我的话塞拉斯大家
迪奥觉得撒旦教二为前二十的 [贵州省贵阳市] 2017-09-03 08:47:17
hadjasdawdkd ddwawddsd
迪奥觉得撒旦教二为前二十的 [贵州省贵阳市] 2017-09-03 08:47:45
wadaw d aw d w ad a
迪奥觉得撒旦教二为前二十的 [贵州省贵阳市] 2017-09-03 08:47:58
dawdwadawcffcaffwdwad
迪奥觉得撒旦教二为前二十的 [贵州省贵阳市] 2017-09-03 08:50:25
jkhadkdadsad
迪奥觉得撒旦教二为前二十的 [贵州省贵阳市] 2017-09-03 08:50:42
低洼地四大大大万达我的撒旦大味道打完
迪奥觉得撒旦教二为前二十的 [贵州省贵阳市] 2017-09-03 08:50:57
万达伟大的尕娃广大无东嘎 微电影瓦罐对于嘎达高雅的高 娃u的谷芽为各单位
迪奥觉得撒旦教二为前二十的 [贵州省贵阳市] 2017-09-03 08:51:03
啊的娃伟大的
迪奥觉得撒旦教二为前二十的 [贵州省贵阳市] 2017-09-03 08:56:44
打开洼地没看到
迪奥觉得撒旦教二为前二十的 [贵州省贵阳市] 2017-09-03 08:57:07
粉丝疯狂水立方么事;发绿色疗法色盲
迪奥觉得撒旦教二为前二十的 [贵州省贵阳市] 2017-09-03 08:57:46
达瓦哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇的点点滴滴
迪奥觉得撒旦教二为前二十的 [贵州省贵阳市] 2017-09-03 09:08:57
几乎各行业繁荣丝袜求安慰色调乳房通过1
迪奥觉得撒旦教二为前二十的 [贵州省贵阳市] 2017-09-03 09:12:30
伟大的就乌克兰
迪奥觉得撒旦教二为前二十的 [贵州省贵阳市] 2017-09-03 09:17:42
及iiiiiiiiwdkkkkkk22快快乐乐;建建康康。
迪奥觉得撒旦教二为前二十的 [贵州省贵阳市] 2017-09-03 09:22:00
基础上扩大发动了空间
迪奥觉得撒旦教二为前二十的 [贵州省贵阳市] 2017-09-03 09:22:11
武当文化武当酒
迪奥觉得撒旦教二为前二十的 [贵州省贵阳市] 2017-09-03 09:24:17
我京东卡多骄傲的拉文

关于我们 | 联系我们 | 发布教程 | 发展历程

Copyright © 2004-2022 七月天 Inc. 保留所有权利。 页面耗时0.0777秒, 内存占用1.30M。 京ICP备14047299号